ig_conditions

תקנון

הקניות והמסחר באתר chefglobal.com מתבצעים על פי תקנון זה

 

 

תקנון

1.

הגדרות

 

בתקנון זה יהיו למונחים המפורטים להלן המשמעות המפורטת בצידם:

 

"האתר" או chefglobal.com"":

"גולש":  מי שגולש באתר אולם טרם נרשם.

"משתמש": גולש שנרשם באתר בין אם קנה ובין אם לאו.

"עוסק"   מי שמוכר נכס או נותן שירות דרך עיסוק, כולל יצרן.

"תאגיד" כל גוף של אנשים המאוגד על פי דין לרבות אך לא רק חברה, עמותה, אגודה, שותפות (בין אם רשומה ובין אם לאו) וכיוצ"ב.

"תכנים"  מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי, או כל שילוב שלהם, בכתב, בתמונות, בקבצים, קישורים ,או אחר, אשר מופיע במכירה.

"שרות לקוחות":   שרות הלקוחות של chefglobal.com

"תקנון":  תקנון זה.

 

 

 

 

 

2.

כללי

 

תקנון זה מבטא את התנאים החלים עליך במידה ותבחר להצטרף למשתמשים באתר " chefglobal.com ". הוראותיו יחולו על כל שימוש שיעשו על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין chefglobal.com ובינך ולבין הגולשים האחרים באתר.

 

עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון !

 

 

א.

גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים/שירותים בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

 

ב.

האתר פותח ומופעל ע"י chefglobal.com, ונועד לשמש כזירת מסחר המאפשרת לציבור הגולשים לסחור במוצרים ושירותים.

 

ג.

בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.

 

3.

chefglobal.com” - זירת מסחר

 

א.

השימוש באתר ובתכנים ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS) בהתאם להחלטת chefglobal.com, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי chefglobal.com בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעוררו התכנים באתר.

 

ב.

השימוש, איפוא, באתר ובשירותים שהוא מעניק וההסתמכות על התכנים המוצגים בו, יעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.

 

 

ג.

כל המידות והמשקלים המצויינים באתר הינם בערכים נומינליים בלבד. למידות מדויקות יש לפנות לקטלוג היצרן.

 

4.

שימוש ורישום לאתר

 

א.

כל גולש רשאי להפוך למשתמש לאחר מילוי פרטיים אישיים וביצוע רישום באתר, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

 

 

1

המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18), או, אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.

 

 

2

המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

 

 

3

המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי בתוקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי המורשות.

 

 

4

המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.              

 

ב.

היה והמשתמש הוא תאגיד, הנרשם בשם התאגיד מצהיר ומאשר כי הוא רשאי לפעול בשם התאגיד.

 

ג.

1

chefglobal.com, רשאית למנוע ממשתמש לפעול באתר כקונה ו/או בכלל, באמצעות חסימה של   משתתף לזמן קצוב או לזמן שאינו קצוב  בכל אחד מהמקרים הבאים:

 

 

 

א.

המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;

 

 

 

ב.

המשתמש הפר תנאי מתנאי התקנון;

 

 

 

ג.

המשתמש מסר במתכוון פרטים שגויים;

 

 

 

ד.

המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע chefglobal.com או בפעילות התקינה של האתר ו/או מי מטעמה ו/או במשתמש אחר באתר ו/או בצד ג' כלשהו;

 

 

 

ה.

המשתמש נמנע בעבר, שלא כדין, מלשלם עבור מוצרים שרכש באמצעות האתר.

 

 

 

ו.

כרטיס האשראי שברשות המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

 

 

 

 

 

 

 

2

chefglobal.com תהא רשאית לבצע חסימה כאמור, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש.

 

 

 

 

 

ד.

chefglobal.com אינה יכולה ואינה מבצעת בדיקה ו/או אימות של הפרטים הנמסרים ע"י הגולשים בעת ביצוע הרישום לאתר. הפרטים הנמסרים הם על אחריות הנרשמים בלבד ועל כן לא תהיה לך כל טענה ו/או תלונה ו/או תביעה כנגד chefglobal.com ו/או מי מטענה בגין פרטים שנמסרו בעת הרישום כאשר הם אינם נכונים.

משתמש זכור: הגשת פרטים כוזבים בעת הרישום הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

 

 

 

 

5.

משובים

 

א.

כדי לסייע לך לקבל מידע על המשתמשים האחרים באתר הקימה chefglobal.com את מערכת הצ'אטים הווירטואליים אשר מאפשרת לרוכשים מוצרים באתר למלא משוב על המוצר, סמוך לאחר סיומה.

 

ב.

מילוי משוב מהווה את הסכמתך לפרסמו באתר, בתוספת ציון שם המשתמש של ממלא המשוב ותאריך מלוי המשוב.

 


ג.


לתשומת לבך,
chefglobal.com תהא רשאית למחוק משוב של משתמש במידה ומצאה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי במשוב יש משום:

 

 

1

הפרה של הוראות תקנון זה.

 

 

2

הפרה של הוראות הדין.

 

 

3

הכנסת תכנים בניגוד למדיניות האתר.

 

 

לא תהיה לך כל תלונה ו/או טענה ו/או תביעה בקשר עם כך.

 

 

 

6.

זמני אספקה ומשלוח

 

זמן אספקה: עד 14 ימי עבודה ממועד אשרור ההזמנה, לא כולל שישי,שבת, ערבי חג וחגים.
הזמנים משתנים בהתאם לכתובת המגורים של המזמין.

זמני שיגור המשלוחים הנהוגים בפועל ממשרדי שף גלובל הנם כדלקמן:

א. הזמנות שמתקבלות עד יום ראשון בתשע בבוקר נאספות על ידי חב המשלוחים במהלך יום שלישי באותו השבוע. ההפצה לבית הלקוח מתבצעת בתוך 3 ימי עסקים, למעט ישובים קטנים ומבודדים שלגביהם ההפצה בתוך 5 ימי עסקים.

 

ב. הזמנות שמתקבלות עד יום שלישי בתשע בבוקר נאספות על ידי חב המשלוחים במהלך יום חמישי באותו השבוע. ההפצה לבית הלקוח מתבצעת בתוך 3 ימי עסקים, למעט ישובים קטנים ומבודדים שלגביהם ההפצה בתוך 5 ימי עסקים.

 

ג. הזמנות שמתקבלות לאחר יום שלישי בצהרים נאספות ביום שלישי בשבוע שלאחריו.
ההפצה לבית הלקוח מתבצעת בתוך 3 ימי עסקים, למעט ישובים קטנים ומבודדים שלגביהם ההפצה בתוך 5 ימי עסקים.

ד. זמנים אלו שבסעיפים א. ב. ו- ג. משתנים בעתות חג ומועד וכן במהלך מבצעים ועתות חירום.

 

ה. במקרה שמצויין על ידי הלקוח שהמשלוח הוא למקום העבודה, אזי הדבר אפשרי אך ורק למקומות עבודה שפתוחים רצוף בימים א' עד ה' בין השעות 09:00 לבין 17:00 לחלופין יחול חיוב נוסף (משתנה) כעת בן 5 ש"ח בגין שינוי משלוח לבית הלקוח ולא למקום עבודה.

 

ו. לאחר איסוף המשלוח ממשרדנו שברמת גן לא ניתן לשנות את כתובת היעד אלא בתוספת תשלום נוסף בן 25 ש"ח לכל מקרה. תוספת זו תחול על הלקוח המזמין גם לגבי משלוחים שממומנים על יד שף גלובל בגין הזמנות גדולות וכו'.

 

7.

שרות ותשלומים

 

א.

רישום, רכישה, מתן הצעה אינם כרוכים בתשלום ל chefglobal.com

 

ב.

 

 

ג.

יובהר ויודגש, טרם ביצוע חיוב, יוצג, גובה החיוב המשוער ותתבקש לאשר את החיוב. ללא קבלת אישור על ביצוע החיוב לא ינתן השרות בגינו הנך משלם.

סכום רכישה מינימלי לעסקה, הרכישה באתר מוגבלת מעת לעת לסכום רכישה מינימלי, שף גלובל משנה סכום זה מעת לעת ללא הודעה מוקדמת, התחום שנהוג אצלינו להגבלת סכום הרכישה המינימלית לעסקה הוא בין 150 ל 300 ש"ח משתנה מעת לעת..

 

 

 

8.

הפרה

 

מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשותה על פי כל דין, chefglobal.com רשאית, על פי שיקול דעתה המוחלט להוציא אזהרה מיידית, או להשעות זמנית או ללא הגבלת זמן, או לבטל חברותך ולסרב להעניק לך שירותים במקרים כדלקמן:

 

א.

אם תפר/י הסכם זה או המסמכים המתייחסים אליו;

 

ב.

אם יימצא כי אתה מעורב או היית מעורב במעשי תרמית כלשהם בקשר עם פעילות האתר, במישרין או בעקיפין.

 

ג.

אם אין ביכולתה של chefglobal.com לאמת או לאשש כל מידע שהומצא על ידך ל chefglobal.com;

 

ד.

אם לדעת chefglobal.com פעולותיך עלולות לגרום נזק לך, למשתמשים או ל-  chefglobal.comעצמה.

 

 

 

 

9.

זכויות באתר

 

א.

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו - הינן של chefglobal.com בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר " chefglobal.com ", בסיסי הנתונים בו (לרבות פרטי המשתמשים המפורטים ו/או המוצגים במסגרתו, רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

 

ב.

אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של chefglobal.com, בכתב ומראש.

 

ג.

סימני המסחר באתר הינם קניינה של chefglobal.com בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתה, בכתב ומראש.

 

 

 

 

10.

שיפוי

 

הנך מתחייב לשפות את chefglobal.com, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן - רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תקנון זה בכלל ובפרט בגין כל פגיעה בזכיותיה הקנייניות של chefglobal.com.

 

 

 

 

11.

שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש

 

א.

כדי להשתמש באתר, לפעול בו כמוכר ו/או בקונה יש לבחור תחילה שם משתמש וסיסמה אישית, אשר תלווה אותך בעת השימוש באתר.

 

ב.

לאחר מכן הנך מתבקש לספק מידע נוסף לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.

 

ג.

chefglobal.com לא תעביר את הפרטים המפורטים לעיל לצדדי ג' כלשהם, אלא, לצורך מימוש  העסקאות שנקשרו במסגרת האתר עם מציעים רלוונטים, לצורך אספקת המוצרים וכל הקשור בכך.

 

ד.

מעבר לשימוש הנ"ל chefglobal.com מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. chefglobal.com תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה או ספקיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.

 

ה.

chefglobal.com נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן אך בקיום מקרים שאינה בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, chefglobal.com לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

 

 

 

12.

שירות לקוחות

 

א.

בכל שאלה לגבי המוצרים ו/או השירותים המוצעים למכירה, הנך מוזמן לפנות למוכר, ע"י משלוח הודעה אל המוכר, באמצעות מערכת ההודעות באתר.

 

ב.

בכל שאלה נוספת בקשר לאתר ופעילותו, הנך מוזמן לפנות לשירות הלקוחות של האתר.

 

 

 

 

13.

תנאים נוספים

 

א.

יחסי הצדדים להסכם:

אין בינך ובין chefglobal.com יחסי שותפות, סוכנות, מיזם משותף, או יחסי עובד - מעביד או זכיינית כלשהם על פי הסכם זה.

 


ב.

בוררות

 

 

1

הצדדים מסכימים כי כל סכסוך או מחלוקת בדבר ביצועו של תקנון זה יועברו לבוררות בפני בורר יחיד שיוסכם ע"י הצדדים ושהינו משפטן מומחה למחשבים; ובהעדר הסכמה כזו בפני בורר שימונה תוך 30 יום ע"י יו"ר לשכת עו"ד בישראל, ושיהיה משפטן בעל ידע בדיני מחשבים, תוכנה ואינטרנט ו/או קניין רוחני.

 

 

2

הבורר יהיה כפוף לדין המהותי ויהיה חייב לנמק את החלטתו (אך לא יהיה כפוף לדיני הראיות ו/או לסדרי הדין).

 

 

3

הבורר יהיה רשאי לתת סעדים זמניים וצווי ביניים וימסור את החלטתו תוך 60 יום מעת שהובאה אליו המחלוקת.

 

 

4

הסכם זה מהווה גם הסכם בוררות בין הצדדים בהתאם לחוק הבוררות תשכ"ח-1968.

 

 

5

על אף האמור לעיל, היה ומי מהצדדים להסכם זה יתבע על ידי צד שלישי, בכל הליך משפטי שהוא, יהיה הנתבע רשאי על אף האמור, לצרף את הצד השני להסכם זה כצד לאותו הליך שיפוטי ובמקרה זה לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה.

 

ג.

סמכות שיפוט

 

 

1

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת דין הבינלאומי הקבועים בהם.

 

 

2

בית המשפט המוסמך בהתאם להוראות חוק הבוררות, תשכ"ח-1968 יהיה בתי המשפט שמושבו בעיר תל - אביב.

 

ד.

הודעות

 

 

1

למעט אם נאמר מפורשות אחרת, כל הודעה תישלח ל  chefglobal.com רק באמצעות מערכת ההודעות באתר או, למשתמש, לפי המקרה, באמצעות מערכת ההודעות באתר ו/או לכתובת הדואר האלקטרוני שמסר בהליך ההרשמה; הגעת הודעה ליעדה תיחשב 24 שעות לאחר שליחתה בדואר ההודעות או בדואר האלקטרוני אלא אם כן הודיע המשתמש ל chefglobal.com כי כתובת הדואר האלקטרוני אינה תקפה.

 

 

2

לחלופין, תוכל chefglobal.com לשלוח הודעות באמצעות דואר רשום, לפי הכתובת שניתנה על ידי המשתמש בהליך ההרשמה. במקרה כזה תיחשב ההודעה כמי שהגיעה ליעדה 3 ימי עסקים לאחר שליחתה.

 

ה.

החזרות וביטולים

 

 

מדיניות החזרות וביטולים

 

 

1

כל הרוכש מוצר/ים באתר ”chefglobal.com” רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").

 

 

2

להלן בקצרה כללי הביטול (כללי הביטול המלאים נמצאים בחוק הגנת הצרכן והם המחייבים):

 

 

 

א.

ברכישה של מוצר - מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר.

 

 

 

ב.

ברכישת שירות - בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

 

 

3

ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני service@chefglobal.com

 

 

4

תוצאות הביטול עקב פגם:

במקרה של ביטול עקב פגם תחזיר " chefglobal.com " בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה ולא תגבה דמי ביטול כלשהם;

אם קיבלתם את המוצר,יש להעמידו לרשות " chefglobal.com "במקום בגוש דן שבו תבחר chefglobal.com

 

 

5

תוצאות הביטול שלא עקב פגם:

במקרה של ביטול שלא עקב פגם, תחזיר “chefglobal.com” בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה ולא תגבה ממבצע הפעולה סכום כלשהו, למעט דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

 

 

 

אם קיבלתם את המוצר, עליכם החובה להחזרת המוצר ל” chefglobal.com” במקום עסקו, על חשבונכם.

 

חשוב לציין, כי תחוייבו בתשלום מלא בגין המשלוח גם אם טרם קיבלתם את המוצר, וזאת במידה והמוצר כבר נשלח מהחנות לחברת השילוח. החיוב יעשהגם באם הזמנתם במקור סחורה בשווי של מעל 650 ש"ח. יובהר ויודגש: ביטול העסקה כפוף לכך שהמוצר ישוב ל” chefglobal.com” באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

דעו: לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שבוצעה להם הרכבה, אלא באישור מראש.

האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן.

 

ו.

משלוחים

 

 

משלוח המוצרים שנקנים באמצעות האתר מבוצע באמצעות חברות שליחויות ב- 2 האופנים הבאים:

 

 

1

דואר חבילות - משלוח החבילה יתבצע לסניף הדואר הקרוב לבית הלקוח.

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

שליח לבית הלקוח - משלוח החבילה  יתבצע לבית הלקוח, מותנה באיזורי החלוקה של חברת השליחיות הספציפית. המשלוחים כפופים לטבלת יעדי המשלוחים המתפרסם על-ידי חברת השליחויות באתרה הרשמי. במקרה שאין אפשרות לספק לדלת הלקוח, המוצר יסופק למזכירות הישוב הסמוך ביותר.

ב. בכל מקרה, למען הסר ספק, המשלוחים אינם מבוטחים נגד שבירה או קימוט. ניתן לבטח את המשלוח בתוספת תשלום.
ג. למען הסר ספק נבהיר כאן שעלות המשלוח (במידה ומומנה ע"י שף גלובל) תקוזז מכל זיכוי שנובע מביטול הזמנה שבוצעה.
כתובת המשלוח וטלפון ליצירת קשר ע"י השליח שמוקלדים באתר הנה באחריות הלקוח המזמין. כתובת או טלפון שגויים או כזו שאין בה נוכחות אנושית בשעות העבודה 09:00 עד 17:00 ואף אין מענה בטלפונים שהושארו עלולים לגרום לשינוי כתובת בעת המשלוח ואף להחזרתו ומשלוחו מחדש בעלות של שתי שליחויות נוספות. גם במקרה שההזמנה כוללת משלוח כתובת שגויה או אי זמינות בכתובת או בטלפון תגרום לחיוב נוסף בגין שליחות או שניים באם הוחזרה הסחורה למשרדינו.

 

ז.

שונות

 

 

1

רישומי המחשב של chefglobal.com בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

 

 


23  

 


כותרות הסעיפים נועדו לנוחות ההתמצאות בלבד ולא תשמשנה לצורך פרשנותו של

התקנון.


תיקון מוצרים שבמסגרת האחריות ושלא במסגרת אחריות יבוצעו ע"י יבואן המוצרים, ובמעבדתו הוא. באחריות הקונה להביא ולאסוף כל מוצר שנזקק לתיקון במשרד הראשי (או במעבדה) של היבואן הרלוונטי.

 

 

 

4


מתנות שניתנות מעת לעת בצמוד לרכישות ומותנים בסכום קניה מינימאלי מייחסים לעלות המוצרים בלבד ולא למחיר המוצרים + עלות המשלוח. בדרך כלל בעת מבצעי הנחה מיוחדים בחגים וכו' אין מנהג להוסיף גם מתנות על גבי ההנחות המוגדלות.

 

 

5

מבצעי שף גלובל – לכל מבצע משך, קרי התחלה וסוף. שמצויינים בד"כ בראש עמוד המבצע או בראש האתר כשמדובר במבצע גורף.

המבצעים עשויים לכלול הנחות  גורפות לגבי כל מוצר שזמין להזמנה מאתר
chefglobal.com
או לעיתים למוצר או לליין ספציפיי של מוצרים.

- בכל מקרה מוצרים שאינם זמינים לאספקה מהאתר אינם משתתפים במבצע. שאר המוצרים תלויים אף הם בזמינותם אצל היבואן, בכל שלב יש לפחות 5 פריטים זמינים במלאי שמתעדכן אחת ליום באתר, עלולים להיות מקרי קיצון שאותו מוצר הוזמן ע"י מספר לקוחות והמלאי אזל טרם היכולת לעדכנו.

באם מוחלט מסיבה כלשהי ע"י הנהלת שף גלובל להסיר ולהפסיק מבצע מסויים כך יהיה ללא שום הודעה מוקדמת. .

 

 

 6.

למען הסר כל ספק שהוא, כל ההנחות שבאתר אינן חלות על מכירות שמתבצעות באולם התצוגה ששם לקוחות שף גלובל זכאים ל 15% הנחה גורפת. ולעיתים גם להחזר כספי נוסף של +3%

 

 

 7.

הודעה ללקוחות שף גלובל.

בדבר יבוא מקביל של צלחות קורנינג וקורל  Parallel Import For Corning, CornigWare & CORELLE

 

לקוחות יקרים,

המותגים קורנינגוויר וקורל מיובאים לישראל ע"י יבואן רשמי בשם שקלבע"מ   . שף גלובל היא מפיצה רשמית של חברת וורלד קיטצ'ן בעלת המותגים CorningWare & CORELLE  וזו באמצעות היבואן הרשמי, שקל בע"מ בלבד.

 

לאחרונה נתקלנו בלקוחות רבים שפונים אלינו בבהילות ומבקשים להחליף צלחות קורנינג וקורל פגומות שלא נרכשו אצלנו שף גלובל.

 

בדיקתנו העלתה שקיימים מספר יבואנים מקבילים שכנראה מייבאים סחורה רגילה שכנראה מעורבת עם סחורה סוג ב'. 

 

מקור הסחורה אינו ידוע ובד"כ זה כנראה מהמזרח הרחוק. אנו שף גלובל www.chefglobal.com  וכל שרשרת השיווק מעלינו עד ליצרן בארה"ב איננו אחראים בשום אופן לטיב ואיכות סחורה זו.

לדעתנו כל הרוכש סחורה זו מסתכן ושם את כספו על קרן הצבי. אנו מציעים שתבדקו היטב את מקור הסחורה ואת האחריות שמגיעה בצמוד אליה.

 

 

 


התקנון עודכן לאחרונה בתאריך ה- 30 – לאוקטובר – 2016 וניתן לשינוי בכל עת ע"י chefglobal.com, על פי שיקול דעתה הבלעדי

 

 

 

 

 קנייה מהנה !
צוות “
chefglobal.com