סודיות

פרטיות

ב ChefGlobal שומרים על הפרטיות שלכם

תנאי פרטיות

 

chefglobal.com מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה (להלן: "אתר chefglobal.com). תנאים אלה מלמדים מהי מדיניות הפרטיות הנוהגת באתר. הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו משתמשת chefglobal.com במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר chefglobal.com או נאסף על-ידה בעת השימוש באתר. מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם היא מתייחסת, כמובן, גם לנשים.

 

רישום לשירותים

פרסום

חלק מהשירותים באתר “chefglobal.com” טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך ו/או כתובת הדואר האלקטרוני שלך /או פרטי כרטיס האשראי שברשותך. השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום. הואיל ו-chefglobal.com תבקש רק את המידע הנחוץ לשירות שאליו נרשמת, באחדים מהשירותים תתבקש להוסיף ולמסור נתונים נוספים, המתחייבים מאופי השירות.

 

מאגר המידע

הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתר, יישמרו במאגר המידע של chefglobal.com. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים הללו.

 

השימוש במידע

בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, מוצרים ושירותים שרכשת, מידע שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך ועוד. chefglobal.com תשמור את המידע במאגריה. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים באתר chefglobal.com, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן:

§        כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתרם - כדוגמת (אך לא רק) דואר אלקטרוני ופורומים - וכן במבצעים ופעילויות שונות שיוצעו מעת לעת באתר.

§        כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את chefglobal.com לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.

§        לשם יצירת אזורים אישיים באתר, שתוכל להתאים להעדפותיך ("מועדפים")

§        לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר

§        chefglobal.com רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי - בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. מידע כזה ישוגר אליך אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. עם זאת, chefglobal.com לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים.

§        ליצירת הקשר אתך (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי. מידע זה לא יזהה אותך אישית.

§        לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מדי פעם.

§        לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלבנטיים באתר chefglobal.com.

מסירת מידע לצד שלישי

chefglobal.com לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:

בעת שתרכוש מוצרים ושירותים משותפי-מסחר ותוכן של chefglobal.com, או בעת שתיקח חלק בפעילות תוכן אחרת המשותפת chefglobal.com ולצד שלישי כאמור, יועבר לשותפים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלבנטית ושמירת קשר איתך.

 

במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר “chefglobal.com”, את הוראות הסכם ההצטרפות לאתר או איזה מהשירותים המוצעים בו או תנאי השימוש באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות שבניגוד לדין או נסיון לבצע פעולות כאלה;

 

אם יתקבל בידי chefglobal.com צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;

 

בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין chefglobal.com.

 

בכל מקרה ש-chefglobal.com תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;

 

chefglobal.com תהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתרם לחברות אחרות הקשורות ל-chefglobal.com, ובלבד שהן תשתמשנה במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו;

 

אם chefglobal.com תארגן את פעילותה או את פעילות אתר “chefglobal.com” במסגרת תאגיד אחר - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרם עם פעילותו של צד שלישי - היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתרם או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

 

Cookies

באתר chefglobal.com נעשה שימוש ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתרם להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי chefglobal.com. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. אם, לדוגמה, אתה משתמש במערכת ההפעלה "חלונות" ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חב' מייקרוסופט, תוכל למצוא אותם בספריה c:\windows\cookies וכן ב- c:\windows\Temporary Internet Files. ה- Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתרם, מהיכן הגעת אל האתרם, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש במדורים באתר chefglobal.com המחייבים רישום. המידע ב- Cookies מוצפן, ו-chefglobal.com נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי chefglobal.com יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

 

אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר chefglobal.com או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- Cookies במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שאתר chefglobal.com יותאם להעדפותיך. הואיל והעוגיות מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם כן אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתרים במקום בטוח.

 

אבטחת מידע

chefglobal.com מיישמת באתר chefglobal.com מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי chefglobal.com אין בהם בטחון מוחלט. לכן, chefglobal.com לא מתחייבת שהשירותים באתר chefglobal.com יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

 

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א1981- כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

 

בנוסף, אם המידע שבמאגרי chefglobal.com משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א1981- לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. chefglobal.com תמחוק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש ל-chefglobal.com לשם ניהול עסקיה - לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר chefglobal.com - יוסיף להשמר ב-chefglobal.com על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה chefglobal.comלמחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה ל-chefglobal.com לפעול כאמור.

 

שינויים במדיניות הפרטיות

chefglobal.com רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה ב-chefglobal.com או בעמוד הבית של האתר.